top of page

מכרזים

חזוננו בתחום ההתקשרויות והמכרזים

 

מנסיוננו, לכל רשות, בכל תקופה, מאפיינים יחודיים לה, גם בכל הקשור לתחומים הנקראים באותו שם ברשויות אחרות.

למדנו גם שהכנת מכרז חוזר באותו תחום לאותה רשות, לאחר מספר שנים, מחייב בחינת שינויים.

לכן, חזוננו הוא לספק שרותי יעוץ, ביצוע וליווי הכנת תהליכי התקשרויות ומכרזים

 • במקצועיות ובמקצוענות ברמה גבוהה.

 • בהתאם למדיניות ומשאבי הרשות לסוגיהם.

 • תוך הכרות מעמיקה של ממלאי התפקידים, תהליכי עבודתם האילוצים החלים עליהם וצרכיהם

 • באופן שיעמיד לרשות ממלאי התפקידים אצל לקוחותינו את כל התפוקות (טובין ו/או שרותים ו/או עבודות) הנדרשות להם מההתקשרות / מהמכרז לצורך הספקת שרותיהם ו/או תפקודם ו/או מילוי תפקידם וזאת:

  • באופן הנדרש מכל ההיבטים (התהליכי, הארגוני, התקציבי, זרימת המידע).

  • במועד ובמקום בו הם נדרשים

  • ביחס איכות, עלות תועלת מיטביים

  • לפי כל דין החל על הרשות, על ממלא התפקיד, על הספקים ועל נשוא ההתקשרות

 • באופן שיתרום ליעול תהליכי העבודה, לשיפור השרות ולמקסום התועלות.

יש הרואים בהתקשרות / במכרז אמצעי לבחור ספק בלבד, אך זו לא דרכנו.

 

מעבר לבחירת הספק המתאים ביותר לפי תנאי ההתקשרות / המכרז ולפי כל דין,

בעינינו תפוקה משמעותית של הליך ההתקשרות / המכרז היא שמסמכיהם גם מהווים מדריך לפעולה של הספק והרשות במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

מדדי ההצלחה שלנו, הם שבמסגרת ההתקשרות / המכרז הובטחו לכל משכם:

 • הן מענה על כל הצרכים הידועים והנצפים של הרשות בתחום מושאם.

 • הן אמצעי הפיקוח והבקרה על הספק התואמים את המשאבים והאמצעים העומדים לרשות הרשות

 • הן רצף הספקת התפוקות כנדרש לרשות וזאת ללא מחלוקות בינה לבין הספק.

 

לכן תהליך הכנת התקשרות לסוגיה או מכרז  על ידינו כולל, בין השאר:

 • לימוד מעמיק של ההיבטים הקשורים בהתקשרות / מכרז לרבות ממשקי עבודה בכל רשות בפני עצמה הן באמצעות מפגשים והן באמצעות קבלה וניתוח של נתונים.

 • בחינת כל ההיבטים של מילוי כל צורך עליו נועדו התקשרות / המכרז לענות.

 • התאמה של מאפייני תכולת תפוקות ההתקשרות / המכרז  ואת אופן הספקתם בהתאם.

 • תכנון מראש של אופן הספקת תפוקות, בין השאר, על פי ציר הזמן,  מאפייני הצרכים, עדיפות הרשות למענה עליהם, זמינות האמצעים, ההון האנושי, התקציב והתזרים.

bottom of page