top of page

מידע מקצועי

  • הכותב הינו יועץ מוניציפאלי והכתוב באתר זה ובמסמכים המפורסמים בו הינו עמדתו של כותבו בלבד.

  • אין לראות בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו המלצה לפעול לפיה ו/או חוות דעת לכל דבר או עניין.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי העושה שימוש בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו ו/או פועל/ת לפיהם נושא/ת בלעדית במלוא האחריות לכך. 

bottom of page