top of page

סוגיות, חוות דעת וניירות עמדה

בחינת סוגיית מכירת פריטי מצאי שמישים על ידי הרשות
(בפטור ממכרז)

בחינת סוגיית חובת זמינות תקציב מאושר כתנאי להתקשרות במכרז/בחוזה

בחינת סוגיית חובת כינוס ועדת הרכש והבלאי

בחינת סוגיית התקשרות עם אותו ספק ברצף כפיצול מכרז

בחינת סוגיית מעמדו של נוהל או הוראת מנכ"ל משרד הפנים

בחינת סוגיית בחירה בספק שאינו המציע ה"זול ביותר" 

התוכנית להכשרה מחוייבת למנהלי רכש ואספקה ברשויות המקומיות
סוגיית מורשי חתימה ברשות מקומית 

התוכנית להכשרה מחוייבת למנהלי רכש ואספקה ברשויות המקומיות
סוגיית ספירת מצאי 

התוכנית להכשרה מחוייבת למנהלי רכש ואספקה ברשויות המקומיות
הוראת שעה לנושא התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם חברה שבעלי המניות שלה הם רוב הרשויות המקומיות 

bottom of page