top of page

ניהול נכסי הרשות המקומית

  • אפיון והכנת מפרטים לסקר נכסי הרשות / ארגון

  • ליווי תהליכי התקשרות לביצוע סקר נכסים
    (הכנת מכרזים/ מסמכי התקשרות מקצועיים)

  • בקרת איכות על ביצוע סקרי נכסים

  • ליווי הקמת / שדרוג מערכי ניהול נכסים

bottom of page