יד ביד אתכם לאורך כל הדרך... כבר עשור שלישי...

צוות שיאון הכין, ליווה ו/או ערך בשנת 2021, 104 מכרזים מסוגים שונים

,וקולות קוראים ליועצים 

ל -
14 רשויות  מקומיות

ותאגידים עירוניים שונים

מה חדש

  • אין לראות בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו המלצה לפעול לפיה ו/או חוות דעת לכל דבר או עניין.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי העושה שימוש בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו ו/או פועל/ת לפיהם נושא/ת בלעדית במלוא האחריות לכך.