top of page

יד ביד אתכם לאורך כל הדרך... כבר עשור שלישי...

Banknotes

עדכון סכומים בענייני מכרזים
עפ"י המדד 
לתקופה 16.7.24-15.8.24
לחץ כאן לצפייה 

מה חדש

  • אין לראות בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו המלצה לפעול לפיה ו/או חוות דעת לכל דבר או עניין.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי העושה שימוש בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו ו/או פועל/ת לפיהם נושא/ת בלעדית במלוא האחריות לכך. 

bottom of page