top of page

רכש והתקשרויות

  • שרותים משלימים ליחידות רכש

  • שרותי רכש שוטף

  • שרותי ניהול רכש

  • שרותי יעוץ מקצועי בהכנת התקשרויות 

  • הכנת מפרטים ומכרזים, בכל תחומי העיסוק המוניציפלי של הרשות

  • שדרוג/ הקמת מערכי רכש לרבות הכנת תוכניות עבודה ונהלים

  • ליווי ויעוץ לגזברים ולמנהלי רכש 

 

לרשימה חלקית של ההתקשרויות ומכרזים שהכנו

bottom of page