top of page

  רכש והתקשרויות בסכומים פטורים ממכרז

תמהיל שרותינו 

 • ייעוץ בתחום / הכנת נהלים 

 • שרותי מנהל רכש

 • שרותי קניינות / מחלקת רכש

 • שרותי בקרת רכש

 • ריכוז ועדת רכש

 • כל שילוב ביניהם

 

חזוננו 

 • לספק שרותים במקצועיות ובמקצוענות ברמה גבוהה באופן שיעמיד לרשות ממלאי התפקידים אצל לקוחותינו  את כל האמצעים הנדרשים להם לצורך מילוי תפקידם, בהתאם למדיניות ומשאבי הרשות,  תוך הכרה מעמיקה של צרכיהם וזאת במועד ובמקום בו הם נדרשים, ביחס איכות, עלות תועלת מיטביים ולפי כל דין החל על הרשות, על ממלא התפקיד, על הספקים ועל נשוא ההתקשרות.

 • לשחרר ככל הניתן את ממלאי התפקידים אצל לקוחותינו מההיבטים הלוגיסטיים כך שיהיו פנויים יותר להתמקד בהיבטים המקצועיים של תפקידם.

 • להעמיד לרשות לקוחותינו את על הידע, המידע והנסיון המקצועיים הנלמדים על ידנו באופן מתמיד והעומדים לרשותנו כדי לתרום לשיפור מתמיד בביצוע פעילותם בכלל ובכל הקשור לרכש, התקשרויות ולוגיסטיקה, בפרט. 

 

דרכנו

 • ללמוד ברצף ובהתמדה את אופן פעולת הרשות בכל תחום פעילות בה, מרמת החזון ועד לרמת הפעולה הבודדת.

 • לבחון את כל ההיבטים של מילוי כל צורך עליו נועדה התקשרות לענות ולהתאים את אופן ומאפייניה בהתאם.

 • לתכנן מראש את פעילות הרכש וההתקשרויות על פי ציר הזמן,  מאפייני הצרכים, עדיפות הרשות למענה עליהם וזמינות התקציב והתזרים.

 • לתעד את הפעילות בתחום שרותנו באופן שיעמיד לרשותנו ולרשות לקוחותינו את כל המידע הנדרש כדי לבקר את הפעולות המבוצעות בתחום אחריותנו ולהפקת לקחים.

 • לנתח את הצרכים והפעילות ברמת הרשות ולתרום לייעול מתמיד של  התהליכים והתפוקות בתחום הרכש וההתקשרויות ולמקסום ערך הרכש.

 • לשרת את לקוחותינו ברמת שרותית גבוהה תוך שמירה הדוקה על יושרה ועל דרישות כל דין.

 • לבנות ולקיים ממשקי עבודה, משוב ומידע יעילים ומועילים עם כל הגורמים המעורבים בתהליכי הרכש וההתקשרויות ברשות.

 • לראות בהספקת שרותי רכש מתוכננים, יעילים, כלכליים ומתועדים כנדרש שגרת עבודה. 

 

תועלות

 • לרשות הרשות גורם רכש והתקשרויות מקצועי ומקצוען המעמיד לרשותה נסיון רב שנים בכלל תחומי פעילות הרשות ובכלל דרכי ההתקשרות עם ספקים להן היא מחוייבת על פי דין.

 • התאמה של תהליכי הרכש וההתקשרויות למאפייני הרשות והטמעה שלהם באמצעות נהלי/הוראות עבודה.

 • הספקת השרותים על בסיס תוכנית עבודה, בעיקר יוזמת ופחות מגיבה.

 • תכנון וביצוע תהליכי הרכש וההתקשרויות מנקודת מבט כוללת של כלל צרכי הרשות.

 • איגום צרכים של יחידות שונות ברשות באותם תחומים וניצולו להשגת יתרון לגודל / היקף.

 • תיעוד מסודר ומפורט של כלל תהליכי הרכש וההתקשרויות המבטיח הן עמידה בדרישות השקיפות והן בסיס לתכנון עתידי ולהפקת לקחים וישומם.

 • בחינה מתמדת שכל תהליכי הרכש וההתקשרויות נעשים על פי כל דין והנפת דגל בכל מקרה של ספק.

 • ביצוע שוטף של תהליכי רכש והתקשרויות ברמה מקצועית גבוהה, על בסיס ידע ונסיון מקצועיים שנצברו במשך שנים רבות במגוון רשויות בכלל תחומי פעילות הרשות.

 • צוות הרשות זמין להתמקד בהיבטים המקצועיים של תפקידו ולא במנהלות לוגיסטיות.

bottom of page